Algemene voorwaarden voor online shoppen

Geupdate: 20-04-2022 12:43

Artikel 1 – Definities

1.1 Omgeving: purmerendwinkelstad.nl en iedere andere door Purmerend Winkelstad aangewezen applicatie.

1.2 Platform: de Omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.

1.3 Gebruiker: iedere bezoeker aan de Omgeving.

1.4 Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.

1.5 Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.

1.6 Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Verkoper via het Platform.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Verkopers via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen via Purmerend Winkelstad Online). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van Purmerend Winkelstad Online te raadplegen.

2.2 Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Verkoper wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen via Purmerend Winkelstad Online.

2.3 Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen via Purmerend Winkelstad Online kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4 Deze Voorwaarden kopen via Purmerend Winkelstad Online zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.

2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden kopen via Purmerend Winkelstad Online en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Purmerend Winkelstad Online worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Purmerend Winkelstad Online ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Verkoper(s)).

2.6 Purmerend Winkelstad Online heeft het recht deze Voorwaarden kopen via Purmerend Winkelstad Online van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een Koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen via Purmerend Winkelstad Online. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen via Purmerend Winkelstad Online te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Verkoper wordt geplaatst.

Artikel 3 – Klantaccount

3.1 De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:

  1. de Klant is minimaal 18 jaar oud;
  2. de Klant is per e-mail bereikbaar;
  3. de Klant is woonachtig in Nederland.

3.2 Purmerend Winkelstad Online is te allen tijden gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.

3.3 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Purmerend Winkelstad Online raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.

3.4 De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.

3.5 De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen via Purmerend Winkelstad Online en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

3.6 De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 4 – Aanbod derde partijen

4.1 De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat Purmerend Winkelstad Online geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.

4.2 Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Verkoper.

4.3 Retouren worden rechtstreeks afgehandeld door de Verkopers, conform de geldende retourvoorwaarden van de betreffende Verkoper.

4.4 De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Purmerend Winkelstad Online en Purmerend Winkelstad Online op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 5 – Bestelling en levering

5.1 Een Klant kan via het bestelproces bij Purmerend Winkelstad Online een bestelling plaatsen voor een product dat door een Verkoper wordt aangeboden.

5.2 De Klant ontvangt van de Verkoper een pakbon.

5.3 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6 – Vergoeding en betaling

6.1 De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Verkoper aangekochte product verschuldigd aan Purmerend Winkelstad Online en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Purmerend Winkelstad Online.

6.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Purmerend Winkelstad Online is gewezen op de te late betaling en Purmerend Winkelstad Online de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van Purmerend Winkelstad Online om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

6.3 Het is Klant toegestaan Purmerend Winkelstad Cadeaukaarten en/of kortingscodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Verkopers.

6.4 Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan Purmerend Winkelstad Online verleend om in naam van Purmerend Winkelstad Online en met uitsluiting van de Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper.

6.5 Purmerend Winkelstad Online zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.

Artikel 7 – Bepalingen omtrent aanschaf

7.1 Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Verkoper, dan:

  • Verplicht de Klant zich de retourvoorwaarden van de desbetreffende Verkoper(s) waarvan hij een of meerdere producten via het Platform afneemt, te lezen en te accepteren;
  • Zal een bestelling voor een product vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene voorwaarden verkopen via Purmerend Winkelstad Online;
  • Is de Klant gerechtigd om een bestelling binnen de door de Verkoper in haar retourvoorwaarden gestelde termijn te retourneren (‘herroepingsrecht’), met in achtneming van het gestelde in artikel 7.2 van deze Algemene voorwaarden, onder de voorwaarden zoals deze in de desbetreffende retourvoorwaarden van de Verkoper zijn opgenomen.

7.2 Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren. Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht heeft gebruik gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.3 Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Purmerend Winkelstad Online dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Purmerend Winkelstad Online mag wachten met terugbetalen tot Verkoper het product heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.4 Indien een Verkoper een bestelling drie (3) dagen na de uiterste leverdatum nog niet heeft aanvaard, zal Purmerend Winkelstad Online de Klant laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door Purmerend Winkelstad Online ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.

Artikel 8 – Informatie en gebruik gegevens

8.1 De Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat de Klant tijdig kennis kan nemen van door Purmerend Winkelstad Online en/of de Verkoper aan de Klant verzonden informatie.

8.2 Purmerend Winkelstad Online is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

8.3 De Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. De Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.

Artikel 9 – Diversen

9.1 Purmerend Winkelstad Online is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via Purmerend Winkelstad Online artikelen van Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Purmerend Winkelstad Online.

9.2 Wanneer door Purmerend Winkelstad Online gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen via Purmerend Winkelstad Online zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen via Purmerend Winkelstad Online te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Purmerend Winkelstad Online de Voorwaarden kopen via Purmerend Winkelstad Online op enig moment soepel toepast.

9.3 Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden kopen via Purmerend Winkelstad Online of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Purmerend Winkelstad Online vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

9.4 Purmerend Winkelstad Online is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Verkopers op de Purmerend Winkelstad Online website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1 Op de Voorwaarden kopen via Purmerend Winkelstad Online, het (ver)kopen van artikelen door Verkopers via de Purmerend Winkelstad Online website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.