Algemene voorwaarden voor aankoop cadeaukaart

Geupdate: 05-08-2021 15:32

Inleiding

De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart is een initiatief van PCO en wordt gefaciliteerd door GROUPCARD B.V. te (1431 GZ) Aalsmeer aan Witteweg 4a deze staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 51189321

Wanneer de Consument gebruik maakt van de website purmerendwinkelstad.nl heeft de Consument automatisch te maken met de voorwaarden die De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart stelt aan het gebruik van de site.

Definities:

– Organisator: De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart; die een dienst voor het (online) aankopen van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart (lokale (digitale) cadeaubon) exploiteert via purmerendwinkelstad.nl.
– Acceptanten: de contractuele wederpartijen (de Lokale ondernemers) van de Organisator die de De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart accepteren als betaalmiddel voor minimaal € 10 en maximaal  € 150. Dit bedrag staat als tegoed op de betreffende De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart. De Acceptanten (lokale ondernemers, winkels, horecagelegenheden; restaurants, cafés etc. in Purmerend en omstreken) staan op de website genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
– De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart wordt digitaal uitgegeven door De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart, door middel van een e-mail voorzien van unieke code op het door de Consument ingevoerde E-mailadres. De Houder van de De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart heeft het recht het bedrag dat op de De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart staat te besteden bij de daarvoor aangesloten Lokale Ondernemers (Acceptanten), dan wel enkel te besteden bij de Lokale Ondernemer (Acceptant) waar De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart voor is gekocht.
– Consumenten: de natuurlijke perso(o)n(en) die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en via purmerendwinkelstad.nl De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart aankoopt.
– Houder: een Consument die houder is van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart.
– Website: De website purmerendwinkelstad.nl.

Artikel 1 –Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van purmerendwinkelstad.nl betreffende De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart betreffende De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart.

1.2 De Consument aanvaardt de algemene voorwaarden bij aankoop van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart.

1.3 Indien mogelijk worden de algemene voorwaarden aan de consument ter hand gesteld voordat de Consument De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart ontvangt. Indien dit niet mogelijk is, kan de Consument de algemene voorwaarden raadplegen op de Website; purmerendwinkelstad.nl.

1.4 Op verzoek van de Consument zullen deze algemene voorwaarden worden toegezonden aan de Consument.

1.5 Derden kunnen tegenover de Organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.

Artikel 2 – Koop en gebruik van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart

2.1 De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart is te verkrijgen via de website; purmerendwinkelstad.nl. De Consument koopt door middel van deze Purmerend Winkelstad Cadeaukaart een in de toekomst te gebruiken tegoed bij een of meerdere Lokale Ondernemers (Acceptant) naar keuze. Deze keuze zal de Consument zelf maken tijdens het lokaal winkelen of consumeren.

De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart geeft het recht op het besteden van het tegoed bij de Acceptanten voor een besteding naar eigen keuze. De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart kan in delen worden verzilverd bij de verschillende Lokale Ondernemers (Acceptanten) en/of  De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart is eenmalig te besteden.

2.3 Onmiddellijk na het moment dat de volledige waarde van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart is verzilverd, eindigt de rechtsbetrekking tussen de consument en De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Consument en Acceptant.

2.4 De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart is niet verhandelbaar. De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart kan wel cadeau worden gegeven aan een ander. De Consument kan deze keuze duidelijk maken bij het bestellen op purmerendwinkelstad.nl

Artikel 3 – Geldigheid van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart

3.1 De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart is vanaf de dag van aankoop twee jaar geldig. Na het verlopen van deze geldingstermijn is De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart niet meer te verzilveren. De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart behoudt zich het recht om voor het verlopen van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart deze te blokkeren.

Artikel 4 – Prijzen en retour

4.1 De Consument is vrij om de waarde van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart te bepalen bij aankoop. Dit is mogelijk vanaf € 10,-. De waarde op De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart is te alle tijde in euro’s. Het is aan de Lokale Ondernemer (Acceptant) om de bezitter van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart te verrassen met eventueel iets extra’s, maar geen verplichting. Op De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart is geen btw van toepassing.

4.2 De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart kan in één keer worden verzilverd of in delen. Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart staat, dan dient de Consument het overige bedrag bij te betalen. Dit kan gedaan worden op één van de manieren die de Acceptant daarvoor beschikbaar stelt.

4.3 De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart neemt geen Purmerend Winkelstad Cadeaukaarten retour.

4.4 Consument kan gebruikmaken van herroepingsrecht. Binnen 14 dagen na aankoop van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart kan de Consument de aankoop terugdraaien en krijgt de Consument het aankoopbedrag minus transactiekosten retour.

Artikel 5 – Verlies

5.1 De Consument dient zorgvuldig om te gaan met De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart.

5.2 De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of ongeautoriseerd gebruik van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart waardoor deze niet meer gebruikt kan worden door de (voormalige) Houder.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart is tegenover de Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van niet nakoming van de algemene voorwaarden voor De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart onder toepassing van artikel 6:98 van het Burgerlijk Wetboek.

6.2 De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot hetgeen dat de Acceptant levert voor de verzilverde De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant.

6.3 De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart verricht inspanningen om actuele en nauwkeurige informatie te verschaffen op de Website en bevestiging van de aankoop van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

6.4 De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de bevestiging van de bestelling van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart en/of op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertraging in het verstrekken van informatie.

6.5 De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart.

6.6 De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen op de Website.

6.7 De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade.

6.8 De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet tijdig of niet kunnen gebruiken van de De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart.

Artikel 7 – Fraude

7.1 In geval van bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte, fraude of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van de voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder, heeft De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart het recht om naar eigen keuze, de koop van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige toekomende rechten van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart blijven onverminderd bestaan.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 In het geval van overmacht heeft De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart het recht om de uitvoering van de Cadeaubon op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige toekomende rechten van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart blijven onverminderd bestaan.

Artikel 9 – Klachtenprocedure

Voor vragen en/of klachten over De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart. Dit kan telefonisch via 088-538 70 29 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag vanaf 9:00 uur t/m 17:00 uur)

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Copyright

11.1 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website of van andere uitgaven van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart.

Artikel 12 – Slotbepaling

12.1 De Purmerend Winkelstad Cadeaukaart behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker. De laatste versie van de algemene voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website. Wijziging zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de algemene voorwaarden.